BUSINESS ANALYTICS (COGNOS)

  25/04/2016

BUSINESS ANALYTICS (COGNOS)

Các tổ chức áp dụng các công cụ phân tích vận hành tốt hơn các tổ chức khác tương tự. Và những tổ chức có một "Chỉ số phân tích" cao - đó là, một nền văn hóa theo định hướng các công cụ phân tích trên diện rộng - có thể hoạt động tốt hơn trung bình gấp ba lần. Các công cụ phân tích kinh doanh có thể giúp tổ chức của bạn nhận ra các xu hướng tinh tế và các mô hình để bạn có thể dự đoán và định hình các sự kiện và cải tiến kết quả. Phần mềm phân tích kinh doanh của IBM (Business Analytics - Cognos) là phần mềm duy nhất cho phép tổ chức của bạn áp dụng các công cụ phân tích để đưa ra quyết định, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Bạn có thể: Cung cấp thông tin chiến lược hỗ trợ ra quyết định cho tất cả nhân viên của bạn, ở mỗi vị trí công việc, hỗ trợ tất cả các loại quyết định với những thông tin chiến lược hỗ trợ ra quyết định dựa trên các công cụ phân tích, trang bị cho mọi người khả năng truy cập dễ dàng với các công cụ phân tích kinh doanh từ máy tính để bàn và từ các thiết bị di động, cải thiện kết quả kinh doanh hiện tại và trong tương lai.

Thời lượng khóa học: Theo Bảng khoá học bên dưới

Nội dung khóa học:

STT

Khoá học

Thời lượng (Ngày)

Chứng chỉ

1.

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining - ILT

3

IBM

2.

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (V14.2)

2

IBM

3.

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (V15)

2

IBM

4.

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (v16)

2

IBM

5.

Predictive Modeling with IBM SPSS Modeler - ILT

3

IBM

6.

Advanced Predictive Modeling using IBM SPSS Modeler (v15)

1

IBM

7 .

Clustering and Association Models with IBM SPSS Modeler - ILT

1

IBM

8.

Clustering and Association Models Using IBM SPSS Modeler (v15)

1

IBM

9.

Advanced Data Preparation with IBM SPSS Modeler - ILT

1

IBM

10.  

Advanced Data Preparation Using IBM SPSS Modeler (V15)

1

IBM

11.  

Automated Data Mining with IBM SPSS Modeler - ILT

1

IBM

12.  

Classifying Customers Using IBM SPSS Modeler (V14.2)

1

IBM

13.  

Classifying Customers with IBM SPSS Modeler (v15)

1

IBM

14.  

Predicting Continuous Targets Using IBM SPSS Modeler

1

IBM

15.  

Predicting Continuous Targets Using IBM SPSS Modeler (V15)

1

IBM

16.  

Introduction to IBM SPSS Modeler Text Analytics (V15)

2

IBM

17.  

Advanced Statistical Methods for Healthcare Research

2

IBM

18.  

Introduction to IBM SPSS Neural Networks - ILT

1

IBM

19.  

Market Segmentation Using IBM SPSS Statistics - ILT

1

IBM

20.  

Introduction to IBM SPSS Neural Networks - ILT

1

IBM

21.  

Correspondence Analysis and Multidimensional Scaling w/ IBM SPSS Categories -ILT

1

IBM

22.  

Advanced Techniques: ANOVA

2

IBM

23.  

Advanced Techniques: Regression

3

IBM

24.  

Advanced Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics

3

IBM

25.  

Time Series Analysis and Forecasting with IBM SPSS Forecasting - ILT

3

IBM

26.  

Presenting Data with IBM SPSS Custom Tables (V20)

2

IBM

27.  

Introduction to Structural Equation Modeling using IBM SPSS Amos (v22)

2

IBM

28.  

Introduction to IBM SPSS Decision Trees (V19)

2

IBM

29.  

Intermediate Topics on Structural Equation Modeling using IBM Amos (v22)

2

IBM

30.  

Introduction to IBM SPSS Text Analytics for Surveys - ILT

2

IBM

31.  

Introduction to IBM SPSS Text Analytics for Surveys (V4.0.1)

2

IBM

32.  

Survey Analysis Using IBM SPSS Statistics

3

IBM

33.  

IBM SPSS Statistics Syntax I

1

IBM

34.  

IBM SPSS Statistics Syntax II - ILT

2

IBM

35.  

Introduction to IBM SPSS Statistics (V20)

2

IBM

36.  

Introduction to IBM SPSS Statistics (V21)

2

IBM

37.  

Introduction to IBM SPSS Statistics (v22)

2

IBM

38.  

Introduction to Statistical Analysis Using IBM SPSS (V20)

2

IBM

39.  

Introduction to Statistical Analysis using IBM SPSS Statistics v21

2

IBM

40.  

Introduction to Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics

2

IBM

41.  

Data Management and Manipulation with IBM SPSS Statistics (V20)

2

IBM

42.  

Data Management and Manipulation with IBM SPSS Statistics v21

2

IBM

43.  

Data Management and Manipulation with IBM SPSS Statistics

2

IBM

44.  

IBM SPSS Statistics: Exploratory Data Analysis V19 - ILO

1

IBM

45.  

IBM SPSS Statistics: Adv. Topics in Regression and Discriminant Analysis V19 ILO

1

IBM

46.  

IBM SPSS Statistics: Ordinal Regression, GLM and Hierarchical Modeling V19 - ILO

1

IBM

47.  

Dimensions Administration: Paper - ILT

2

IBM

48.  

Dimensions Administration (Paper) Paper Only - ILT

1

IBM

49.  

IBM SPSS Data Collection Administration (Web) (V6.0.1)

1

IBM

50.  

IBM SPSS Data Collection Administration (Web) v7 - ILT

1

IBM

 

Bình luận

Tin tức mới